Vereniging Akropolis Amsterdam

Amsterdam 31 maart 2018,
Geachte bezoeker van deze website,
Op verzoek van een lid van de vereniging plaats ik op deze website twee documenten waarin de actuele situatie bij de Vereniging Akropolis Amsterdam voor de bezoekers duidelijk wordt gemaakt.

De vereniging heeft de rekening voor hosting van de website in 2017 niet betaald. Daarmee vervalt het stilzwijgend gebruik van de domeinnaam en door de vorige beheerders gemaakte websites. Mij rest daarom niets anders dan de vereniging in gebreke te stellen en deze website offline te zetten. Uit coulance zal ik dat nog niet doen en wacht eerst een reactie van de vereniging af.
webmaster domeinnamenbank.
Informatie aan de leden

Geachte leden van de Vereniging Akropolis Amsterdam,

Als lid van deze vereniging informeer ik u dat de Vereniging Akropolis Amsterdam een nieuw ‘tijdelijk bestuur’ schijnt te hebben.

Ik schrijf met nadruk “schijnt” omdat 13 weken na 28 december 2017 dat nog helemaal niet zeker is. De Kamer van Koophandel (KvK) is nog volop bezig met haar onderzoek of de inschrijving van het nieuw ‘tijdelijk bestuur’ volgens de regels van de KvK is verlopen. Daarbij beroept de KvK zich op Artikel 38 van de Handelsregisterwet 2007. De KvK trekt minimaal zes weken uit voor een schriftelijk onderzoek en mogelijk een hoorzitting.

Het onderzoek vindt plaats omdat de Kamer gerede twijfel heeft over de juistheid van authentieke gegevens die zijn ingeleverd.
– Daarvoor wordt o.a. gekeken naar het feit dat slechts een select aantal van 155 van de 350 leden van de VAA zijn uitgenodigd voor de ledenbijeenkomst op 28 december.
Het doel van de bijeenkomst wordt duidelijk in de uitnodiging aan het select aantal leden:
De gelegenheid bieden aan de drie zittende bestuursleden vrijwillig op te stappen. Of ontslag voor te stellen aan de aanwezigen en een nieuw ‘tijdelijk bestuur’ te installeren waarvoor de namen van slechts twee kandidaten bekend zijn.

– Twee bestuursleden kiezen ervoor tijdens de bijeenkomst vrijwillig op te stappen. Aansluitend hebben de 35 mensen op de bijeenkomst “unaniem gestemd” voor het ontslag van de secretaris.

Het voorgenomen ontslag bleek al een uitgemaakte zaak. Er is geen sprake van verwijtbaar handelen. Eventuele andere verwijten aan de secretaris zijn niet concreet gemaakt. De reden voor het ontslag is niet onderbouwd.

Feit is dat ook niet-VAAleden hebben meegestemd en hun stem in alle vier de stemrondes zijn meegeteld.
Er zijn vier besluiten genomen in vier stemrondes:
– de secretaris wordt ontslagen;
– kandidaat bestuurder nummer 1 wordt gekozen als nieuw bestuurslid;
– kandidaat bestuurder nummer 2 wordt gekozen als nieuw bestuurslid;
– kandidaat bestuurder nummer 3 meldt zich ter plekke en wordt gekozen als nieuw bestuurslid.

Brief aan de leden van de Vereniging
Aan de leden van de VAA over stand van zaken na 28 december 2017 (.pdf, 201 kb)

Artikel in de Telegraaf d.d. 19 december 2017 waarin het afzetten van het bestuur al ter sprake komt. 171219 Coup Akropolis_artikel telegraaf (.pdf, 390 kb)

Vereniging Akropolis Amsterdam streeft naar levensloopbestendig wonen

home_VAA_130x80De vereniging Akropolis heeft ten doel: Het voorbereiden en het (doen) realiseren van één of meer Akropolis-complexen voor levensloopbestendig wonen in de regio Amsterdam.

Oorspronkelijk uitgangspunt is een gebouw voor 50-plussers met facultatief alle zorg in en om het huis. Een huis waar iemand de rest van zijn of haar leven kan blijven wonen, ook als iemand ziek of hulpbehoevend is. Een gebouw dat onderdeel uitmaakt van iemands eigen buurtje, waar sociale contacten makkelijk te leggen en vanzelfsprekend zijn.

De 50-plussers uit onze doelgroep hebben een aantal algemene kenmerken. Ze houden van een gemengde dynamische omgeving, met een mix van allerlei soorten mensen. Jong en oud, arm en rijk. Belangrijk hierbij is dat de leefomgeving als een “normale” sociale omgeving wordt ervaren. De mensen zijn actief en hebben een open levenshouding. Zij staan open voor ideeën van anderen. Hierdoor is er een binding met de mensen, de activiteiten en de voorzieningen in de buurt. Men zoekt naar sociale contacten en vindt het prettig als dit gefaciliteerd en aangemoedigd wordt. Maar ook is er bij deze leefstijl op zijn tijd behoefte aan rust en privacy.

De bewoner heeft en houdt de regie over het eigen leven. Bij de eventuele ondersteuning of zorg speelt de bewoner zelf een belangrijke rol.
Hierbij gelden twee lijnen: de individuele lijn en de gezamenlijke lijn. De individuele lijn houdt in dat mensen graag zelf de beslissingen nemen en baas in eigen huis zijn (ook over het eigen lichaam). De gezamenlijke lijn houdt in dat men graag activiteiten gezamenlijk oppakt, ‘erbij hoort’ en onderdeel uitmaakt van de stedelijke samenleving.

Hierin past een eigen woning, met zorg en dienstverlening op maat en een omgeving die uitdaagt, prikkelt, afwisselend is en een variëteit aan voorzieningen biedt.

Levensloopbestendig wonen is niet alleen de fysieke woning, maar vooral ook de kwaliteit van de woonomgeving en de mix van gezond & zorgbehoevend, jong & oud, werken, wonen en ontspanning.

logo humanisme_73x100Het Akropolis-complex wordt een huis van humanistische signatuur, waarin overigens iedereen welkom is en zich gerespecteerd weet.
Van de bewoners zal worden gevraagd de humanistische waarden te onderschrijven en lid te zijn van de Vereniging Akropolis Amsterdam. (VAA)
Zie pagina: Humanisme

Bij dit woonconcept dient de directe omgeving van het complex te voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. De omgeving dient:

  • dynamisch te zijn, waardoor het leggen van sociale contacten makkelijker wordt;
  • optimaal bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer;
  • (zorg)voorzieningen en winkels in de directe nabijheid te hebben;
  • onderdeel uit te maken van de stad;
  • licht en lucht, contact met de natuurlijke elementen te hebben.

Het complex is (semi-)openbaar en goed toegankelijk en zo attractief, dat ook mensen die hier niet wonen er graag komen. De aanwezigheid van “openbare” voorzieningen en een aangename ruimte met een mooi uitzicht waar het prettig verblijven is, zijn daarvoor randvoorwaarden.